Piątek 24 maja 2019 r. 144 dzień roku 07:34 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingFaktury korygujące po nowemu

Wiadomości Handlowe, Nr 1 (151), styczeń 2016

Z początkiem roku weszły w życie przepisy zmieniające sposób rozliczania korekt przychodów i kosztów podatkowych. Ma to pozwolić na łatwiejsze, sprawniejsze i „bezsporne” rozliczanie faktur korygujących. Przedsiębiorcy od dawna na to czekali.

Dotychczas funkcjonujące regulacje podatkowe w tym zakresie nie były wystarczająco precyzyjne, co powodowało znaczące różnice w interpretacji przepisów. Zgodnie z ustawą podatnik ma obowiązek sporządzić fakturę korygującą, gdy po wystawieniu faktury:
  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu;
  • udzielono upustów i obniżek cen;
  • zwrócono podatnikowi towary i opakowania;
  • zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty;
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub innej pozycji z faktury.

W momencie wystawienia przez podatnika faktury korygującej niezbędne jest oczywiście wskazanie tej przyczyny w samej jej treści. Wspomniane wyżej kwestie nie budzą wątpliwości. Problem powstaje wtedy, gdy próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy podatnik powinien dokonać korekty kosztów i przychodów (z datą wsteczną czy też na bieżąco). Do tej pory przepisy podatkowe milczały, nie określając tego momentu, co powodowało, że występowały, czasem bardzo poważne, różnice interpretacyjne. W efekcie rozliczanie korekt przychodów i kosztów podatkowych stało się dla podatnika trudne. Niejednokrotnie wiązało się z koniecznością złożenia ponownego zeznania rocznego czy rodziło obowiązek zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, choć przyczyna korekty powstała niezależnie od podatnika.

Nowa ustawa doprecyzowała, że moment dokonania korekty przez podatnika jest ściśle uzależniony od przyczyny jej wystąpienia. Od początku roku fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, następujących w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie są rozpoznawane ze skutkiem „wstecz”, lecz rozliczane w bieżącym okresie. Tym samym podatnicy mogą rozliczać korekty faktur sprzedażowych w miesiącu ich wystawienia oraz korekty faktur kosztowych w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Ważne, aby pamiętać, że nowe zasady korekty mają zastosowanie tylko w tych przypadkach, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką (w takich sytuacjach przychód należy skorygować z datą pierwotnej faktury sprzedaży).

W nowych przepisach doprecyzowano również, że: – jeżeli w bieżącym okresie rozliczeniowym, w którym ma zostać rozliczona wystawiona w nim faktura korygująca, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody; – przepisy w zakresie bieżącej korekty nie mają zastosowania do korekty związanej ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. W podobny sposób uregulowano zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (z 10 września 2015 roku, DzU z 2015 r., poz. 1595)


Piotr Truszkowski, adwokat


© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32