Piątek 24 maja 2019 r. 144 dzień roku 06:54 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingKarta sta3ego i czasowego pobytu


ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY
NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


WYMAGANE DOKUMENTY:
 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • tytuł prawny do lokalu. Za tytuł prawny do lokalu, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

w przypadku podjęcia zatrudnienia:
 • zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres pobytu na podstawie zezwolenia lub wizy,
 • przedłużenie zezwolenia lub zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • umowę o pracę /zlecenia, o dzieło/,
 • PIT-37 lub 40 za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
 • akt notarialny o ustanowieniu spółki,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • bilans firmy,
 • CIT-8 za ostatni rok,
 • ZUS zbiorczy i imienny za ostatni miesiąc,
 • lista płac pracowników,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się firmy z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • wypełniona informacja dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej,
 • formularz informacji do pobrania i wypełnienia,
 • zezwolenie na pracę za okres pobytu na podstawie zezwolenia lub wizy,
 • przedłużenie zezwolenia na pracę lub zezwolenie na pracę,
 • umowa o pracę/ zlecenia, o dzieło/ lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia (np. uchwała zgromadzenia wspólników o przyznaniu dywidend lub wynagrodzeń zarządu),
 • PIT-37 lub 40 cudzoziemca za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

w przypadku ofiary handlu ludźmi:
 • dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi

w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów stacjonarnych lub dziennych studiów doktoranckich:
 • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia (zgodne z wzorem) lub kontynuację studiów wydane przez jednostkę prowadzącą studia,
 • dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez jednostkę prowadzącą studia w celu podjęcia lub kontynuowania studiów,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, a także na pokrycie kosztów studiów,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

w przypadku podjęcia lub kontynuacji nauki:
 • zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuację nauki,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

w przypadku podjęcia lub kontynuacji szkolenia zawodowego:
 • zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuację szkolenia zawodowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

w przypadku, gdy cudzoziemiec jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościołach i związkach wyznaniowych:
 • pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej z podaniem terminu zakończenia nauki czy posługi oraz potwierdzające pokrywanie przez zgromadzenie, kościół lub związek wyznaniowy kosztów utrzymania oraz zapewnienie zamieszkania,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim:
 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dowodu osobistego małżonka

w przypadku członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP:
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, ubiegającym się o udzielenie zezwolenia

w przypadku wskazania innych okoliczności:
 • dokumenty potwierdzające okoliczności, na które cudzoziemiec powołuje się w uzasadnieniu wniosku,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia).
© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32