Piątek 24 maja 2019 r. 144 dzień roku 06:57 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingOferta Kancelarii

Przedmiotem działalności Kancelarii BDG CONSULTING jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej (spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne).

Kancelaria realizuje zlecenia w następujących obszarach:
 • prawo korporacyjne i handlowe
 • prawo cywilne i gospodarcze
 • prawo pracy i kontrakty menedżerskie
 • inwestycje, komercjalizacja, restrukturyzacja
 • rynek kapitałowy
 • finansowanie projektów
 • fuzje i przejęcia
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • regulacje europejskie
 • podatki, cła i prawo dewizowe
 • zamówienia publiczne
 • nieruchomości, prawo budowlane
 • prawo autorskie
 • prawo reklamy i media
 • własność przemysłowa
 • ochrona danych osobowych
 • nowe technologie
 • prawo antymonopolowe, nieuczciwa konkurencja
 • sprawy sądowe i administracyjne - spory sądowe i mediacje
Zakres usług:
 • doradztwo w zakresie optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ekspresowa rejestracja przedsiębiorców, w tym m.in. przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów, reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • obsługa organów statutowych, w tym projektowanie uchwał organów zarządzających i kontrolnych,
 • przygotowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/akcjonariuszami,
 • przekształcenie formy prawnej podmiotów oraz łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców,
 • weryfikacja i przygotowanie projektów umów,
 • umowy o pracę, umowy menedżerskie,
 • zatrudnienie cudzoziemców na terenie Polski,
 • przeprowadzanie analiz i ustaleń stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz przeprowadzania inwestycji na nieruchomościach, w tym uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w zakresie procesu budowlanego,
 • badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym oraz weryfikacja rejestrów międzynarodowych,
 • rejestracja znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym,
 • analiza i ocena poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • windykacja należności;
 • pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych z rządowych funduszy pomocowych oraz z Unii Europejskiej (np. PHARE, SAPARD);

Doradzamy jak wybrać właściwą strukturę organizacyjną uwzględniającą charakter i zakres prowadzonej lub planowanej przez Państwa działalności. Oferujemy kompleksową pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, partnerskiej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzimy, jak korzystnie przygotować umowę lub statut spółki oraz sporządzimy pozostałe wymagane dokumenty w celu rejestracji firmy. Pomożemy również przeprowadzić procedurę likwidacji firmy, jak również w szczególnych przypadkach przygotować podanie o otwarcie postępowania układowego, bądź wniosek o ogłoszenie upadłości.

W zakresie formalnym obsługujemy posiedzenia zarządów i zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przygotowujemy protokoły z posiedzeń organów spółek oraz projekty wymaganych uchwał, czuwając nad ich poprawnością formalną i merytoryczną. Pomagamy przygotować zmiany umów spółek i statutów oraz zarejestrować je w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzamy również informacje o ważnych zmianach przepisów istotnych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Państwa firmę. Prowadzimy kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem i bezpiecznym zawarciem transakcji kupna i sprzedaży udziałów w spółkach.

Doradzamy, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami oraz pomagamy odzyskiwać wierzytelności na drodze postępowania przedsądowego. W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania wierzytelności wyjaśnimy Państwu, jak skutecznie szybko odzyskać należności w drodze postępowania sądowego.

Ponadto naszą specjalnością jest obsługa prawna i handlowa firm działających na terenie Federacji Rosyjskiej i innych państw byłego ZSRR, w tym:
 • rejestracja przedstawicielstw i firm na terenie Federacji Rosyjskiej i innych państw WNP;
 • rejestracja i obsługa banków na terenie Federacji Rosyjskiej;
 • profesjonalne negocjacje handlowe;
 • weryfikacja umów i kontraktów;
 • wyszukiwanie agentów, dystrybutorów i partnerów handlowych;
 • załatwianie zezwoleń i licencji;
 • pomoc, doradztwo i nadzór w zakresie ustalania warunków płatności;
 • windykacja należności;
 • weryfikacja sytuacji finansowej partnerów zagranicznych;
 • tłumaczenia;
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę i legalizacja pobytu;
 • przygotowanie oferty handlowej.

Na terenie Federacji Rosyjskiej współpracujemy z renomowaną Kancelarią Prawniczą "Lead Consulting" - www.leadcons.ru, reprezentowaną przez Pana Alexandra S. Linnikova, jak również Kancelarią Adwokacką Pana Alexandra Volkova - www.arbi.com.ru;

Od maja 2002 roku reprezentujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej interesy jednego z departamentów administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Wysokość pobieranego wynagrodzenia uzależniona jest od zasad, formy oraz zakresu świadczonych usług i każdorazowo ustalana jest w wyniku negocjacji z klientami.

© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32